REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW

Nowy termin nadsyłania zgłoszeń - 26 września 2015

Nowy termin wytypowania wyróżnionych prac do finału konkursu - 10 października 2015

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu 21 października 2015 - podczas pierwszego dnia konferencji (bez zmian).

REGULAMIN KONKURSU PRAC STUDENCKICH
W RAMACH KONFERENCJI "FABRYKA PRZYSZŁOŚCI - W DRODZE DO PRZEMYSŁU 4.0"

  Postanowienia Ogólne Konkursu

 1. Konkurs jest przedsięwzięciem niekomercyjnym kierowanym do studentów uczęszczających na zajęcia 1 lub 2 stopnia studiów dziennych i zaocznych, oraz tegorocznych absolwentów Wyższych Uczelni Technicznych w Polsce, którzy spełniają kryteria w dalszej części regulaminu związanej z prowadzeniem konkursu..

 2. Organizatorami Konkursu oraz fundatorami nagród są firmy :
  • BALLUFF Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Muchoborska 16, 54-424 Wrocław wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000009421, NIP: 5212868208 ,
  • FANUC Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tyniecka 12, 52-407 Wrocław wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000291932 , NIP: 8942923341,
  • LAPP KABEL Sp. z o. o. z siedzibą w Biskupicach Podgórnych ul. Profesjonalna 1, Biskupice Podgórne, 55-040 Kobierzyce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000018297, NIP 8971621588 ,
  • WAGO ELWAG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Piękna 58a, 50-506 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS, pod numerem KRS: 0000069966, NIP: 8961025689,
  - zwane dalej : Organizatorami.

 3. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa kapituła konkursu, składajaca się z przedstawicieli Organizatorów wymienionych w pkt. 2.

 4. Konkurs ogłoszony jest na stronie konferencji "Fabryka Przyszłości - w drodze do przemysłu 4.0" : www.przemysl40.pl

 5. Prace do konkursu można zgłaszać drogą elektroniczną na formularzu zgłoszeniowym na adres konkurs@przemysl40.pl do dnia 26.09.2015.

 6. Najlepszych 10 prac zostanie wytypowanych jako wyróżnione do dnia 10.10.2015 i przejdzie do finału konkursu, którego wyniki zostaną ogłoszone podczas 2 edycji Konferencji "Fabryka Przyszłości - w drodze do przemysłu 4.0".

 7. Zasady prowadzenia konkursu

 8. Uczestnicy przystepujacy do konkursu składają organizatorowi konkursu oświadczenie o przysługujacym im prawach autorskich do nadsyłanych rozwiazań, oraz udzieleniu organizatorom praw do ich ewentualnego dalszego wykorzystania - załącznik nr 1.
 9. Do konkursu mogą być zgłaszane prace, stanowiące zaawansowaną koncepcję, projekt, rozwiązania technicznego pokazowej instalacji, które mogą mieć w przyszłości wartość użytkową lub dydaktyczno -demonstracyjną. Zglaszana koncepcja powinna przedstawiać również realny plan przyszłej realizacji kompletnego rozwiązania technicznego wraz z uruchomieniem do dnia: 01.10. 2016 r.

 10. W konkursie oceniane i nagradzane będą wyłącznie prace, które stanowią pokazowe rozwiązania techniczne zawierające w sobie produkty, aplikacje lub rozwiązania systemowe, przynajmniej 2 z 4 czterech Organizatorów - pkt. 2.

 11. Tematy do konkursu mogą być zgłaszane wyłacznie przez bezpośrednich uczestników wymienionych w pkt. 1, wraz z potwierdzeniem, odbywania nauki na konkretnym wydziale, kierunku czy specjalności z zaznaczeniem roku i stopnia odbywanych studiów - załącznik nr 3.

 12. Prace oceniane będą przez kapitułę konkursu wyłonioną z osób będących ekspertami, reprezentujacymi Organizatorów konkursu. Skład kapituły ujawniony zostanie w dniu rozstrzygniecia konkursu.

 13. Konkurs będzie miał 2 etapy w których kolejno oceniane bedą prace uczestników według nastepujacych zasad :
  • w pierwszym etapie wyłonionych zostanie 10 najlepszych prac, których autorzy zaproszeni bedą do Wrocławia na krótka prezentację ich pomysłów max. 20 min , a oceny tych prac dokonywac bedzie kapituła konkursu. Nieobecność podczas prezentacji równoznaczna jest z dyskwalifikacją w konkursie,
  • w drugim etapie wybranych zostanie 5-7 prac do dalszej prezentacji podczas konferencji i do ostatecznej oceny oraz roztrzygnięcia konkursu w pierwszym dniu konferencji tj. 21.10.2015,
  • decyzją kapituły przyznane zostaną trzy główne nagrody i ewentualne wyróznienia w zaleznosci od atrakcyjności nadesłanych prac zgodnie z pkt.12 regulaminu,
  • decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom i protestom,
  • Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania nagród głownych, badź zmiany ilosci nagrodzonych w przypadku nadesłania prac niespełniających wymaganych standardów i warunków - pkt. 12.,
  • w stosunku do kazdej z nagrodzonych i wyróznionych prac, organizatorzy konkursu nabywają własność praw autorskich wraz z egzemplarzem konkursowym. Własność ta jest rozumiana jako współwłasność czterech podmiotów Organizatorów - pkt. 2 i jest zwana dalszej części regulaminu własnością. Nabycie własności oraz majatkowych praw autorskich nastepuje wraz z momentem wyróżnienia lub wypłaty przyznanej uczestnikowi nagrody opisanej w pkt.14 regulaminu,
  • prace konkursowe, które sa zarazem zadeklarowanymi w zgłoszeniu istniejacymi tematami przyszlych prac dyplomowych, podlegają również wszystkim powyższym zasadom i wymagają dodatkowo wypełnienia załącznika nr 2, przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczelni w tym zakresie. Organizatorzy konkursu zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych będa mogli wykorzystać prawa autorskie, o którym mowa w artykule 15a ustawy, jeżeli placówka dydaktyczna nie opublikuje pracy dyplomowej Uczestnika konkursu w terminie okreslonym w tym przepisie.


 14. Pola eksploatacji, na których nastepuje przeniesienie praw autorskich do wyróznionej i nagrodzonej w konkursie pracy obejmują:
  • obrót przekazanym oryginałem i innymi nosnikami, na których pracę utrwalono, w tym wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem.
  • utrwalenie i zwielokrotnienie pracy, w tym wytwarzanie okresloną techniką egzemplarzy pracy, m.in. technika drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i technika cyfrową,
  • rozpowszechnianie pracy w sposób inny niz okreslony powyzej, w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlanie, odtworzenie oraz nadawanie, a także publiczne udostepnianie pracy w taki sposób, aby kazdy mógł miec do niej dostęp.


 15. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do nagrodzonej pracy następuje na polach eksploatacji wymienionych w niniejszym Regulaminie. Organizatorzy Konkursu nabywa również wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz prawo do swobodnego wprowadzania zmian w pracy, w tym między innymi : wykonywania opracowania pracy. Po nabyciu majątkowych praw autorskich do pracy, Organizatorom Konkursu przysługuje prawo do wykorzystywania pracy w celach komercyjnych i niekomercyjnych oraz prawo do oznaczenia pracy znakiem towarowym opracowanym przez Organizatorów Konkursu.

 16. Przeniesienie praw autorskich do wyróżnionych i nagrodzonych prac zgłoszonych jako istniejace tematy prac dyplomowych następuje po upływie 6 miesięcy od daty obrony, zgodnie z art.15a ustawy i prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba, że placówka dydaktyczna podpisze oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu.

 17. Nagrody

 18. Główna nagroda w konkursie dla 3 najlepszych zgłoszonych projektów, ufundowana przez organizatorów, będzie nagrodą finansową odpowiednio w wysokości brutto :
  • 5000 zł za zajęcie 1 miejsca,
  • 3000 zł za zajęcie 2 miejsca,
  • 2000 zł za zajęcie 3 miejsca.
  Ponadto organizatorzy stworzą autorom, każdego z trzech nagrodzonych projektów, możliwość prezentacji zwycięskich koncepcji podczas sesji plenarnej 1 dnia konferencji, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

 19. Od podanych nagród finansowych zostanie pobrany przewidziany prawem podatek od nagród.

 20. Dodatkowo w zależności od ilości zgloszeń, laureatom 3 pierwszych nagród oraz autorom wyróżnionych prac zgodnie z pkt.13 regulaminu, organizatorzy konferencji, zorganizują również sesję plakatową podczas konferencji poświeconą wyróznionym rozwiazaniom. W sesji plakatowej wezmą udział autorzy prac, którzy dostarczą w wyznaczonym terminie odpowiednie materiały wyjściowe.

 21. Dodatkowe wymagania i postanowienia końcowe

 22. Uczestnicy rundy finałowej otrzymają możliwość nieodplatnego wstępu w pierwszym dniu konferencji tj. 21.10.2015, podczas której odbędzie się ogłoszenie wyników konkursu, uroczyste wręczenie nagród i prezentacja projektów.

 23. Zgłoszenie do konkursu powinno spełniać nastepujace wymogi:
  • objętosć tekstu 2500 - 5000 znaków ze spacjami, zapisaną w formacie MS Word, gdzie tekst powinien w sposób zrozumiały dla przecietnego odbiorcy wyjaśniać ideę projektu / rozwiazania,
  • zawierać 1-3 elementów graficznych w formacie; * bmp, jpg*, tif*, pdf*, eps*, cdr*, o niskim stopniu kompresji,
  • zdjęć przedstawiajacych rozważaną maszynę, linie produkcyjną lub elementy systemu przewidziane do optymalizacji o rozdzielczosci 300 dpi, w formacie: jpg*, tif*, pdf*, bmp*, o niskim stopniu kompresji,
  • przesłane do konkursu prace nie podlegają zwrotowi.


 24. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo, niezależnie od oceny konkursu, do dodatkowego wyróżnienia w okresie późniejszym tych prac, które będą miały kontynuację, jako prace dyplomowe podczas 1 i 2 stopnia studiów. Wyróżnienia te przyznawane indywidualnie, w porozumieniu z odpowiednią Uczelnią, będą miały charakter wsparcia w postaci udostępnienia sprzętu do realizacji pracy dyplomowej zwłaszcza o charakterze dydaktycznym, bądź zorganizowania tematycznego stażu lub praktyki odbywanej w jednej z 4 firm organizujących konkurs - pkt.2.

 25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz odwołania konkursu w zależności od ilości zgłoszonych osób do dnia 30.09.2015 r.

Załączniki

UWAGI ORGANIZACYJNE

Konkurs wspierany jest przez władze odpowiednich Wydziałów wymienionych w pkt. 2 Wyższych Uczelni Technicznych i będzie ogłaszany zarówno przez pracowników dydaktycznych jak i ambasadorów rekrutowanych z grona studentów odpowiednich Wydziałów i Kół Naukowych. Wsparcie powinno odbywać się w postaci aktywnej promocji wśród studentów na odpowiednich wydziałach i kierunkach poprzez:

 • strony internetowe,
 • biuletyny uczelniane / prasę akademicką,
 • ulotki przy różnego rodzaju okazjach,
 • podczas zajęć na wybranych wydziałach, kierunkach kształcenia,
 • przez promotorów prac dyplomowych na 1 i 2 stopniu studiów.

logo

Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco!